Results

PTE 58 AND ABOVE

Davinder

58

Ramandeep Kaur

60

Manoj

60

Ramanpreet Kaur

62

Anjali Sharma

63

Renu

61

Meenakshi

63

Yogender

63

Harkesh

63

Neha Bangarh